امروز جمعه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
افسوس که اشتباه کردم

 

 

 

افسوس که اشتباه کردم

 

پروندۀ خود سیاه کردم

 

در ملک تو روزی تو خوردم

 

در محضر تو گناه کردم

 

این عمر عزیز خویشتن را

 

در صرف گنه تباه کردم

 

تو از گنهم نگاه بستی

 

من بر کرمت نگاه کردم

 

پشتم ز گنه خمید اما

 

رو سوی تو گاه‌گاه کردم

 

با سوز درون خود نفس را

 

در سینه شرار آه کردم

 

یارب به کرامتت ببخشا!

 

بد کردم و اشتباه کردم

 

«میثم»! همه جا محیط نور است

 

من سر به درون چاه کردم