امروز جمعه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
مرثیه ومصیبت

کردی هماره مرگ طلب از خدا علی (مصیبت)به خون شستند نامردان رخ مرد دو عالم را(مصیبت)کشتی عالم ایجاد به موج خطر است(شب نوزدهم)وجودم نخل از غم بارور بود (مصیبت) به زخم فرق تو نازد خدای داد گرت(مصیبت)نه فقط مسجدیان سربه گریبان تواند(مصیبت)ای کوفه چه ساکت و خموشی (مصیبت)ای مرغ سحر! صبح شد و یار نیامد (مصیبت)ای شب امشب چه صفایی داری (مرثیه)کوچه‌ها خلوت و خاموش(بحرطویل شب نوزدهم)ای شهید عدل خود در بیت داور یا علی مصیبت)قامت گردون به عزایت خم است ( یا علی )ای نخل‌های کوفه! امام شما چه شد؟ (مصیبت)عالم و آدم کند گریه برای علی (مصیبت)امشب چه سینه‌سوز است بانگ اذان مولا (مصیبت)به خون شستند بیت ذات پاک حقتعالی را (مصیبت)قتل علی است خاک مصیبت به سر کنید (مصیبت)از غربتت اگر چه سخن‌هاست یا علی (مصیبت)کوفه شده در ماتمت شام غریبان یا علی! (شام غریبان)شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود(مصیبت)خون جبین به گلشن حسنش گلاب شد(مصیبت)شمعی که به هر گوشه هزار انجمنش بودبس‌که خون گشت ز نامردی مردم جگرشمسجد، خموش و شهر پر از اشک بی‌صداستای دل صدپاره گل باغ توادا کردنـد هنگـام عبــادت حـق مـولا را بـاز شـد قـرآن شـب احیـا ز فـرق نازنینش بـاز شـد قـرآن شـب احیـا ز فـرق نازنینش مرهـم زخـم دلـش تنهـا دم شمشیـر بود طبیب باز مکن زخم فرق مولارالاله‌گون گشت ز خون روی دل‌آرای علی رها ز درد و غم و رنج بی شمار شدماذان شیر حق در کوفه با خود یک خبر داردتا جسم بو تراب نهان در تراب شدای نخل آب خورده زچشم تر علی (ع)مرغ شب، عاشق دعای من استشود جان، لحظه لحظه از تن مولا جدا امشبگر چه در خاک نهان شد بدن خستۀ توبه خاک تربتت بابا نهادم تا سر خود راامشب صدای نالۀ، مولا نیامدگشته به ماه رخ عیان اشگ دو دیدۀ علیحیف مولا مردم عالم تو را نشناختندفضای تو چقدر غم فزاست ای کوفهتیر محبّت تو را منم نشانه یا علیعلی گلی است که جز خون دل گلاب نداشتخوب شد تیغ تو بشکافت سرم را دشمنهر گه از دوران عمر خویشتن یاد آیدمتنها نه بر تو دیده تاریخ خون گریستاز علی بانگ اذان امشب به گوش ما نیامدطبیبا زخم مولا را دوا کنطبیبا وا مکن زخم سرم رابه نسخه نیست نیازی طبیب را ببریدامشب سیاه، خیمه هفت آسمان شدهمرغ جان پر زند از پیکر روحانی مولاگفتم به چاه ای دل شب محرم علیبگیر ای مرگ عالم را در آغوشای چراغ سحر خسته دلانشب و تاریکی و صحرایِ خاموشنخل خرماست خَم و سر به گریبان علی استای چشم ها به صورت مولا نظر کنیدرویت هماره در نظر ماست یا علیای نخل ها چرا همه امشب خمیده ایدطبیب! باز مکن زخم فرق مولا رامرهم زخم دلش تنها دم باز شد قران شب احیا ز فرق نازنینشادا کردند هنگام عبادت حق مولا را