امروز جمعه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
قامت گردون به عزایت خم است ( یا علی )

 

قامت گردون به عزایت خم است     یا علی 
زخم تو زخم جگر عالم است         یا علی 
بر تو و بر زخم جبینت سلام           صبح و شام 
با غم تو شادی عالم غم است         یا علی 
رفت تن پاک تو ای جان پاک            زیر خاک 
بی تو جهان خیمه‌ای از ماتم است     یا علی 
بی تو رود بر فلک از قعر چاه            آه آه 
چاه به غم‌های دلت محرم است        یا علی 
سوخت ز داغت دل سوزان ما        جانِ ما 
گریه به داغ دل ما مرهم است        یا علی 
کعبۀ اسلام نهان در گل است         مشکل است 
دیده یاران ز غمت زمزم است        یا علی 
خون تو اشک بصر انبیاست            اولیاست 
هر چه بگریند ز داغت کم است       یا علی 
بهر نجات همه افروختی                سوختی 
پاسخ تو ظلم بنی‌آدم است             یا علی 
حق تو ای فرق تو از هم جدا          شد ادا 
زخم جبینت سندی محکم است        یا علی 
اینکه به شعرش شرر افروخته         سوخته 
زخم سرت بر جگر «میثم» است      یا علی

صیام تا قیام 2 - غلامرضا سازگار