امروز یکشنبه ، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
امروز روز عید خداوند کبریاست

امـــروز روز عیـــد خداونـد کبـــریاست

   

عیــد فرشتگــان خـدا عیــد انبیاست

عیــد محمّد عیــد علی عیــد فاطمــه

   

عیــد ائمـه، عید امـم، عید اولیـاست

عیــد کمـال نعمت و عیـد تمــام دیـن

   

عیــد حسین عید شهیدان کربلاست

عیــد امـامت علـوی، عیـد یـاس کفــر

   

عیــد هلاک شیطان،عیدحیات ماست

 

پیغمبران مدیحه بخوانیـد از علی

عیدی خویش را بستانید از علی

 

عید بـزرگ خــالق اکبـر مبــارک است

   

عیـد بقـای دیـن پیمبـر مبـارک است

عیــد غدیـــر بهــــر تمــــام غدیریــان

   

بر مسلمین ولایت حیدر مبارک است

عید بــزرگ ســاقی کوثــر ولـی حـق

   

از ذات ذوالجلال به کوثر مبارک است

چشم یهـودچون دل اهل سقیفه کور

   

عیـد غدیــرِ فاتـح خیبـر مبـارک است

 

امروز- ای تمام ملل!- حیدری شوید

سر تـا قدم زبـانِ ثناگستـری شوید

 

بر گوش جان صدای خداونـد اکبر است

   

مـداح مـرتضی بــه زبـان پیمبـر است

گویـد کـه ای تمــام خلایق، وصـی من

   

از کوچک و بـزرگ بـدانید حیــدر است

حیدرکه ذوالفقارخداشیرمصطفی است

   

حیدر که فاتـح احد و بدر و خیبر است

حیدر که روز خندق،یک ضرب دست او

   

از طاعـت تمــام خـلایق فراتـــر است

 

باور کنید اینکه علی جان احمد است

باور کنید مـن علی‌ام او محمّد است

 

باور کنید فاتح خیبر فقط علی است

   

باور کنیـد ساقـی کوثـر فقـط علی است

بـاور کنید آن کـه شـب لیله المبیت

   

هرلحظه شدفدای پیمبر فقط علی است

بـاور کنیـد از طـرف حـق بــرای مـن

   

تنهاکسی که گشت برادر،فقط علی است

باور کنید آن که همه عمر، لحظه‌ای

   

غافل نشد ز حضرت داور فقط علی است

 

باور کنید هـر که علـی باشـدش امام

جنت بر اوست واجب و دوزخ بوَد حرام

 

این است آن علــی که ستوده‌ست داورش

   

این است آن علــی که خداخوانده حیدرش

این است آن علی که بـرای نجـات دین

   

آمـد نـود جـراحت سنگیـن به پیکـرش

این است آن علـی که روایـات وحـی را

   

خوانـده اسـت جبریل امین در برابـرش

این است آن علی که در آیات بی‌شمار

   

باشد خـدای عزّوجــلّ مـدح‌گستــرش

 

این است آن علی که به ظل هدایتش

باشـد تمــام دیــن خــدا در ولایـتش

 

ای در مکـان حقیقتـی از لامکـان علــی

   

وی در زمیــن امــام هـزار آسمان علی

ای بنده‌ای که داده خداییت دست حق

   

بر وسعت جهـان و بـه طـول زمان علی

جویای دشمنان توازشش جهت جحیم

   

مشتاق دوستـان تـو  بــاغ جنـان علی

بـرقع بـــزن کنـــار ز مـــاه جمــال خـود

   

آنـک بـده جمـال خــدا را نشــان علی

 

آغوش کبریا همه بیت‌الحرام توست

زیباتـرین کلام خـداوند نــام توست

 

تو نفس احمــدی و امامت از آن توست

   

تو جان مصطفایی و او نیـز جـان توست

گویــی هنــوز یکسـره در بــرکۀ غـدیر

   

با صدزبان، رسول خدا مدح‌خوان توست

سوگند می‌خـورم بـه محمّد که رهبری

   

بعـد از رسـول، حقِ تو و خاندان توست

آنکس که خواست غصب کندمسندتو را

   

کمتـر ز خــاک خادمـۀ آستــان تـوست

 

وقتی که او به جنگ احدگفت الفرار

آورد جبرییـــل بــرای تــو ذوالفقــار

 

ای سجده شسته روی خودازخاک کوی تو

   

ای سیل‌هـای رحمت حق آب جوی تو

بی‌آبرویـم، ایــن نبـــوَد گـر عقیـده‌ام

   

اســـلام راسـت آبـــرو از آبـــروی تــو

خلـوت کننــد چونکـه خـدا و پیمبـرش

   

باشـد کـلام هــر دو فقط گفتگـوی تو

بالاتـــری از اینکــه تمـــام بهـشت را

   

فـردا کننـد هدیـه بـه یک تـار موی تو

 

درچشم آن که پاک سرشت است یا علی

دیـــدار قنبـــر تــو بـهشت اسـت یا علی

 

در پیکــر تـو روح و روان محمّــد است

   

در کـام تـو همیشـه زبـان محمّـد است

بگــذار دیگــران ز پـی دیگــران رونــد

   

مولای من کسی است که جان محمّداست

قدر وجـلال و شان محمّد ازآن توست

   

قدر و جلال و شان تو از آن محمّد است

دیـدم هــزار مرتبــه گفتـم هـزار بــار

   

در تـو تمـام نـام و نشـان محمّـد است

 

«میثم» تو را شنـاخت، تـو مرآت احمدی

نامت خوشت علی است،ولیکن محمّدی