امروز جمعه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
دنیا ز چه دل به اشتیاقت بدهم(مذمت دنیا )

دنیا ز چه دل به اشتیاقت بدهم 
آنقدر نداری که صِداقَتْ بدهم 
هر چند که "طَلَّقتُ ثلاثَتْ" گفتم 
من عقد نکردم که طلاقت بدهم