امروز شنبه ، ۱۴ تیر ۱۳۹۹
به نسخه نیست نیازی طبیب را ببرید

 

به نسخه نیست نیازی طبیب را ببرید

برای مرگ علی دست، بر دعا ببرید

نیاز نیست مداوا کنید زخم مار

بر آن مریض خرابه نشین دوا ببرید

اگر بناست تسلی دهید بر دل من

برای قاتل سنگین دلم غذا ببرید

دلم برای یتیمان کوفه تنگ شده

کمک کنید مرا در خرابه ها ببرید

جنازۀ من مظلوم را چو مادرتان

شبانه مخفی و آرام و بی صدا ببرید

سلام گرم مرا در خرابه ها دل شب

بر آن یتیم که خوابیده بی غذا ببرید

سلام من به شما ای فرشتگان خدا

نبرد فاطمه (س) با خود مرا شما ببرید

به ملک خویش زبیگانگان غریب ترم

مرا به دیدن یاران آشنا ببرید

تما عمر چو (میثم) علی علی گوئید

رخ نیاز به درگاه مرتضی ببرید